Skip to content back to nav
 
 

Praktiske oplysninger

Undervisning

Bøger

Skolen udlåner alle nødvendige bøger. Taskebøger skal indbindes. Hver 14. dag er der mulighed for at låne bøger på skolebiblioteket. Bortkomne bøger erstattes af hjemmet.     

Elevrådet

Afdelingens elevråd består af elever fra 5. - 9. klasse. To fra hver klasse. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden og behandler emner, som eleverne ønsker taget op.Elevrådet har en repræsentant i skolebestyrelsen. Der er knyttet en kontaktlærer til elevrådet. 

Forsikring

Kommunen har ingen forsikring, der dækker elevernes tøj eller andre ejendele i skoletiden. Men skolen har afsat et beløb til dækning af skader på elevernes tøj der skyldes mangelfuldt repareret inventar samt uhensigtsmæssig omgang med "farlige stoffer" (kemikalier i fysik og maling i billedkunst). Maksimumsbeløb pr. skade er 250 kr.
 

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

Som et minimum afholdes et årligt forældremøder og en skole/hjemsamtale. I 1. klasserne kan et hjemmebesøg erstatte  skole/hjemsamtalen. 

Fritagelse for skolegang

Ansøgning om fritagelse for skolegang kan imødekommes efter følgende regler:
 
Læreren kan give fri i enkelte timer eller op til tre dage.
Den daglige pædagogiske leder kan give fri, hvis det drejer sig om længere perioder.
Forældrene har ansvaret for, at barnet ikke kommer bagud med skolearbejdet i forhold til kammeraterne.


Idræt

Omklædning til og bad efter idræt er obligatorisk. Det er derfor vigtigt, at eleverne husker gymnastiktøj og håndklæde til alle idrætstimer.
 

Konfirmation

Eleverne går til præst i 7. klasse. Konfirmanderne har fri mandag efter konfirmationen.
 

Kontaktbog

Elever får ikke længere  udleveret kontaktbog, når de begynder på Søagerskolen.
Meddelelser til skolen om fravær, sygdom, fritagelse sker via forældreIntra. 
 

Madordning

Skolen har en aftale med Online Skolemad om levering af mad til elever og ansatte. Maden købes direkte i kantinen. 
 
Smugen
 
Afdeling Søagerskolen bruger "Smugen" som bomærke. Den er tegnet af lærer, Bruno Kvist og er et venligt og rart væsen. Ser man kærligt på en Smuge, falder den død om, men i næste øjeblik vågner den op igen, har delt sig, og er blevet til to! altså: jo mere venlighed du giver, des flere venlige væsener kommer der ud af det!
 

Svømning

4. klasse har svømning et halvt år. Svømningen foregår på Afdeling Boesagerskolen. Eleverne cykler dertil i perioden 1. maj til efterårsferien. Eleverne bliver kørt i bus i perioden efterårsferie til 30. april.
 

Terminsprøver

Hvert år afholdes terminsprøver for 9. klasserne i de fag, hvor afgangsprøverne er skriftlige.
 

Traditioner

Traditioner og nyskabelser er to sider af samme sag. Begge tjener det samme formål at skabe trivsel og sammenhold på skolen. Søagerskolens traditioner kommer bl.a. til udtryk gennem afholdelse af "Smugedag", motionsdag, julestue, luciaoptog, fastelavnsfest og diverse elevsamlinger, hvor skolens egen sangbog ofte er i brug.
    

Transport til og fra skolen

Eleverne skal anvende det cykelskur, der er mest praktisk for dem.
 
De elever, der bliver kørt til og fra skole, skal bringes og hentes på skolens store P-plads.
 
Ansøgning om skolebus-kort søges via ansøgningsskema, som findes på Egedal kommunes hjemmeside Skolebussen holder på P-pladsen på hjørnet af Skebjergvej og Råbrovej.
 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort

Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort