Skip to content back to nav
 
 

Ofte stillede spørgsmål

FAQ

 

1. Forældre og lektier, hvad kan vi gøre for at understøtte lektielæsningen?

2. Forældremøder, hvordan kan I finde på at lægge dem inden kl. 17.00 hvor vi(forældre) er på arbejde?

3. Forældrene, kan de bidrage med private/erhvervsmæssige ressourcer ind i skolen?

4. Fritagelse for undervisning hvordan foregår det?

5. Hvad er UU?

6. Hvad gør I for at klæde jer på som skole til at arbejde med inklusion?

7. Hvad gør SFO'en for at justere sig til den nye reform?

8. Hvad gør skolen for at sikre en høj faglighed for medarbejderne?

9. Hvem samarbejder Distriktsskole Smørum med?

10. Hvor mange skoletimer er der på de enkelte trin?

11. Hvordan kommer jeg i kontakt med en lærer eller en pædagog?

12. Hvordan er timerne fordelt på skoledagen?

13. Hvorfor har mit barns klasse fået nyt navn?

14. Hvorfor straffer I børn som kommer lidt for sent om morgenen, eller ind fra en pause?

15. Hvornår er lærere og pædagoger på arbejde?

16. Idræt og bevægelse, hvad betyder det øgede fokus i reformen?

17. Konfirmationsforberedelsen i Smørum, hvordan er den struktureret?

18. Lektier! Er der lektier eller er der ikke lektier?

19. OPV, hvad er det?

20. Sociale tiltag på skolen om aftenen, kan vi lave dem stadig?

21. Sprogundervisning, hvad består ændringerne i, relateret til skolereformen?

22. Svømning, er det helt glemt i forhold til idræt og bevægelse og den nye reform?

23. Telefonisk kontakt

24. Wuxi, Kina samarbejdsaftalen, hvad går det ud på?


Svar

1. Forældre og lektier, hvad kan vi gøre for at understøtte lektielæsningen?

For det første er det meget vigtigt at I som forældre viser interesse for jeres børns skolegang, hvilket I selvfølgelig godt er klar over. Det gør I blandt andet ved at spørge interesseret ind til skoledagen, til fagene og til, hvad der er gået godt og hvad er gået skidt - hvad skal der til for at det bliver bedre. I kan vende dagsaktuelle nyheder fra pressen og hjælpe børnene til at få en forståelse for sammenhænge i samfundet og verdenen. I skal samtidig insistere på, at jeres børn skal inddrage jer i skoledagen, nogle er mere fortællelystne end andre - her er alder selvfølgelig også et aspekt. Eleverne må gerne tage skolebøger med hjem og en løbende gennemgang af, "hvad vi arbejder med i skolen" er en interessant faglig udveksling og ikke mindst en anerkendelse af den indsats eleven præsterer i skolen.

Til toppen


2. Forældremøder, hvordan kan I finde på at lægge dem inden kl. 17.00 hvor vi (forældre) er på arbejde?

Det kan synes vanskeligt at se fornuften i en sådan beslutning, med forældrebriller uden at kende til dispositionerne der ligger til grund.
I Distriktsskole Smørum er vi meget optaget af, at skulle lave den bedste skole for børnene. I dette spiller forældrene og samarbejdet med skolen en afgørende rolle. Ligeså gør medarbejdernes mulighed for at kunne samarbejde indbyrdes, og på tværs af faggrænser. Med de bindinger der ligge i, dels den nye folkeskolereform og ændring i lærernes og pædagogernes arbejdstid med fuld tilstedeværelse, er øvelsen at skabe så meget fleksibilitet, indenfor rammen, således at medarbejderne i planlægningen af læring og sammen med eleverne kan se meningen med opgaven. Timer placeret efter kl. 17.00, vil gøre indgreb i fleksibiliteten, forbundet med løsning af kerneopgaven.
De første tilbagemeldinger fra tilmelding til forældremøder på årgangene, tyder på en højere deltagelsesprocent end tidligere. Skolebestyrelsen følger denne udvikling tæt i forbindelse med tilvejeblivelsen af skolens princip for "skole- hjem samarbejde" som fastlægges senere på året. 

I erkendelse af forældrenes vigtige rolle i forbindelse med deres børns skolegang og skolens mulighed for at få succes med dette projekt, ønsker vi at knytte forældrene tættere til læringsopgaven for det enkelte barn. Forældremøderne kan derfor ikke stå alene i et stærkt skole/hjem samarbejde. Af samme grund afvikler Distriktsskole Smørum et pilotprojekt omkring udvikling af mentorfunktion mellem skole, barn og familie med fokus på læring og potentiale.

I dette valg overstyrer pædagogiske hensyn til barnet - hensynet til forældrene i forhold til evt. mødeafvikling på forældremøder. Der er stadig mulighed for at indkalde til forældremøder, i samarbejde med ledelsen, i de situationer det skønnes nødvendigt af hensyn til bl.a. klassens umiddelbare trivsel. SFO'en har åbent i tidsrummet for tidlige forældremøder, der er altså en gevinst ved dette, idet der er pasning til de mindre børn, mens mødet afvikles.

Til toppen


3. Forældrene, kan de bidrage med private/erhvervsmæssige ressourcer ind i skolen?

Ja i høj grad, vi arbejder på at systematisere anvendelse af forældrenes ressourcer ind i skolen, i forhold til tematiseringer og emner i skolen hvor erfaringer og erhvervsmæssige kompetencer kan kvalificere og nuancere undervisningen. Vi forestiller os at du/I kan tilkendegive hvorledes I gerne vil bidrage og stille jeres ressource til rådighed. Ydermere forestiller vi os at, forældrene kan tilbyde ressourcer til hjælp ved uddannelses- og erhvervsorientering i udskolingen, ved at:

  • Komme på skolen og fortælle om deres job og uddannelse for en gruppe elever.
  • Arrangere et besøg på deres arbejdsplads for en gruppe elever.
  • Tage en elev i praktik i flere dage.

Endelig forestiller vi os at nogle af de virksomheder I er tilknyttet muligvis vil lave partnerskab med Distriktsskole Smørum, hvor elever i udskolingen knyttes til eller får opgaver af virksomheden.

 Til toppen

4. Fritagelse for undervisning hvordan foregår det?

I lyset af den nye reform og som sikring af, at børnene rent faktisk modtager de timer de skal have, afhængigt af klassetrin, ser vi os nødsaget til at stramme op om proceduren og evt. tilsagn til fritagelse fra undervisning.
Dette gælder både fritagelse for at kunne deltage i fritidsaktiviteter der påbegyndes inden skoledagen er slut, ligesom det gælder for ferieafvikling udenfor skolernes ferieplan. Som skole, vil vi følge dette nøje og rette henvendelse til de forældre, hvor vi oplever at praksis bryder med ovenstående.
Ansøgning om tilsagn til fritagelse for undervisning, rettes til kontoret på den stedlige afdeling, hvorefter en leder vil behandle anmodningen og returnere svar.

 Til toppen

5. Hvad er UU?

Den understøttende undervisning er et redskab til at tilbyde alternative læringsmiljøer, fremme elevernes læring og trivsel og gøre skoledagen mere spændende og afvekslende. Den understøttende undervisning følger op og giver plads til fordybelse og træning. Der kan her tages hensyn til elevernes forskellige behov og læringsstile og der kan veksles mellem teori og praksis. Med understøttende undervisning prioriteres udvikling af væsentlige kompetencer så som at kunne samarbejde, at kunne skabe ny viden sammen og løse problemer til nytte for samfundet.
Den understøttende undervisning skal sikre, at alle elever får mulighed for at lære ud fra deres individuelle læringsstile og behov og udvikler deres samarbejds- og praktiske kompetencer, idet der veksles mellem teori og praksis i aktiviteter. Det er særdeles vigtigt at bevare et inkluderende perspektiv i tilrettelæggelsen af den understøttende undervisning, da netop dette bidrag til reformen er et redskab til at tilbyde alternative læringsmiljøer med udgangspunkt i elevernes meget forskellige læringspotentialer. Planlægning, udførelse og evaluering af understøttende undervisning sker i et samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Det er en ny måde at organisere undervisningen på der indebærer en del udfordringer, men vi lærer hver dag og justerer indsatsen derefter.
I Egedal Kommune er det centralt besluttet at den understøttende undervisning skal læses af lærere og pædagoger (SFO og Klub), i fordelingen 50/50. I forhold til antallet af pædagoger der fra SFO og klub skal bidrage til den understøttende undervisning, svarer dette samlet til godt 10 stillinger for vores skole.

 Til toppen

6. Hvad gør I for at klæde jer på som skole til at arbejde med inklusion?

Efteråret 2014 og de næste år frem byder på efteruddannelse i inklusion for pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere og ledere. Dette vil medføre planlagt fravær af klassens faste lærer og/eller pædagog.
I løbet af de næste 2 år, har alle medarbejdere været igennem efteruddannelsesforløbet.
Vi har desuden et stærkt samarbejde imellem dygtige AKT medarbejdere indenfor Distriktsskolen og disse samarbejder tæt med skolens nyoprettede centrale kompetenceteam og den strategiske ledelse af inklusionsarbejdet på skolen.

 Til toppen

7. Hvad gør SFO'en for at justere sig til den nye reform?

I det forgangne år har de tre SFO'er i Distriktsskolen deltaget i SFO-projektet "En sammenhængende skoledag i Egedal", og har her fået erfaringer og udvekslet ideer, primært til den understøttende undervisning. Fokus har været på at støtte børnenes faglige udvikling, men også at arbejde med de sociale aspekter i børnegruppen, med leg og med bevægelse på forskellige måder.
Vi er samtidig ved at planlægge en hverdag, hvor eftermiddagene i SFO'en vil kunne ligge i naturlig forlængelse af skoledagen og samtidig byde på et varieret udbud af aktiviteter for børnene.
Selvom børnenes skoledag er længere og de oplever en masse nye input, tilbyder SFO'erne stadig et bredt udvalg af sjove, kreative og motiverende aktiviteter, baseret på valgfri deltagelse.

 Til toppen

8. Hvad gør skolen for at sikre en høj faglighed for medarbejderne?

Distriktsskolen i Smørum har igangsat en række tiltag der underbygger vores muligheder for at være faglig ambitiøs. På medarbejdersiden udnævnes centrale lærere, der får til opgave at facilitere faglige miljøer indenfor områderne: Science, sprog, dansk, humanistiske fag, matematik, musik og design, bevægelse og dansk som 2. sprog. Disse centrale personer kalder vi fagudviklere. Dette er en del af første step i at dyrke potentialet, der ligger i at vi bliver en større skole og som gerne skal udmønte sig i fortsat udvikling af spændende og faglige miljøer i skolen.
Derudover sørger vi for at medarbejderne får mulighed for at indgå i netværk, deltage i uddannelse, kurser og konferencer og det hele støttes op ledelsesmæssigt i en ny struktur.

 Til toppen

9. Hvem samarbejder Distriktsskole Smørum med?

Ung Egedal
Ung Egedal er Egedal Kommunes største ungdomsaktør og en fælles betegnelse for al fritidsundervisning, Masterclass undervisning, et heltidsundervisningstilbud, understøttende valgfagsundervisning til folkeskolen, ungdomsklubben Klub Ung, Ungehuset Hampen, værestedet Stengrotten, det lokale SSP-arbejde, Projektværkstedet Ung Egedal samt en bred vifte af øvrige ungdomsaktiviteter, projekter, rejseoplevelser og ferieaktiviteter.

Smørum Bordtennisklub
Samarbejder med SFO

Smørum tennisklub
Samarbejde om valgfag i udskolingen

Kirken
Konfirmandundervisning og sangprojekt

Microsoft
Distriktsskolen i Smørum samarbejder med Microsoft om Windows 8 tablets projekt i 4 klasser i distriktet. Microsoft er samarbejdspartner i forhold til at afholde netværksmøder for lærerne og læringsforløb for eleverne.

Atea
Distriktsskolen i Smørum samarbejder med Atea i forhold til at implementere iPads på skolen. Dette i form af sparring og idégenerering på det pædagogiske område, samt support på det tekniske område.

Kina
Samarbejdsaftale med Wuxi, Kina som en del af bycirkelsamarbejdet mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner. Distriktsskole Smørum har egen samarbejdsaftale med Guangqin Junior Middle School. Samarbejdsaftale med Creative Secondary School, Hong kong om gensidig elevudveksling.

Tyskland, Stralsund
Et tværfagligt sprogprojekt om havet på tysk. Projektet er et samarbejde mellem Smørum-Distriktskole - afdeling Balsmoseskolen, Goethe Instituttet i København, Tysklærerforeningen for Grundskolen og Stiftung Deutsches Meeresmuseum, Stralsund

Projektværkstedet
Projektværkstedet er unges genvej i Egedal kommune til at udvikle idémagerpotentiale og få erfaringer med iværksætteri ved at have "hands on" med egne projekter!

 Til toppen

10. Hvor mange skoletimer er der på de enkelte trin?

0.-3. klasse har i alt 30 timer om ugen i gennemsnit
4.-6. klasse har i alt 33 timer om ugen i gennemsnit
7.-9. klasse har i alt 35 timer om ugen i gennemsnit
(Antal klokketimers tilstedeværelse om ugen over 1 år).

 Til toppen

11. Hvordan kommer jeg i kontakt med en lærer eller en pædagog?

Du kan kontakte alle medarbejdere via mail. Du benytter ForældreIntra til dette. Skulle du ikke have adgang til intra eller have problemer med at logge på, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet.

 Til toppen

12. Hvordan er timerne fordelt på skoledagen?

Lektions og modulplan, Skoledagen ser ud som følger:

1. lektion 8.15-9.00
2. lektion 9.00-9.45
Pause 9.45-10.15
3. lektion 10.15-11.00
4. lektion 11.00-11.45
middagspause
Eftermiddagsmodulerne varierer på afdelingerne og for de enkelte klasser for at give mulighed for at tilrettelægge OPV (lektiehjælp/faglig fordybelse) og understøttende undervisning med størst mulig fleksibilitet, så vi kan udnytte mulighederne optimalt for alle klasser.

 Til toppen

13. Hvorfor har mit barns klasse fået nyt navn?

I forbindelse med en sammenlægning af de 3 nuværende databaser i skoleintra og skolens sammenlægning er vi nødt til at ændre henholdsvis, klassebetegnelser og medarbejder initialer.

 Til toppen

14. Hvorfor straffer I børn som kommer lidt for sent om morgenen, eller ind fra en pause?

Det gør vi heller ikke, men vi lægger hensynet til alle dem der kommer til tiden og forventer en kvalificeret undervisning. På alle klassetrin vil den professionelle voksne, dvs. en lærer eller en pædagog, være i klassen klar til at gå i gang når undervisningen begynder kl. 08.15. Klokken ringer kl. 08.12 - fordi vi bruger teater ringningen til at komme i gang til tiden. Det kan selvfølgelig ske, at man kommer for sent til en undervisningstime, hvilket åbenlyst er beklageligt for den enkelte - men dette skal ikke belaste resten af klassen. Kommer man for sent, skal man derfor tilbringe tiden udenfor undervisningslokalet, uden at forstyrre, indtil læreren ved først givne lejlighed sørger for at sluse den pågældende elev ind uden at forstyrre den igangværende undervisning. Til gengæld forpligter vi os på at kontakte hjemmet, såfremt vi skulle have gengangere, således at I får mulighed for at ændre på situationen. Hvis man nu kommer for sent ind fra pause og undervisninger er gået i gang? Så gælder samme regler. Men det skal give mening og fortolkes af den enkelte medarbejder indenfor rammerne. Hensynet er til den igangværende undervisning og i respekt for lærerens planlagte undervisning.

 Til toppen

15. Hvornår er lærere og pædagoger på arbejde?

Pr. 1.8.2014 får lærere og pædagoger som bekendt nye vilkår for deres arbejde. De får fast arbejdstid på skolerne indenfor såkaldt normal arbejdstid, som primært placeres i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 17.00. 

 Til toppen

16. Idræt og bevægelse, hvad betyder det øgede fokus i reformen?

Idrætsundervisningen/bevægelse er opgraderet i reformen. Det er sket ud fra en forskningsbaseret viden om, at det at få pulsen op har betydelig effekt på indlæring. Derfor vil der komme et øget fokus på deltagelse og evt. fritagelse. Jeres opbakning til jeres børns aktive deltagelse i idræt vil være et af de steder, hvor I virkelig kan gøre en forskel i forhold til, hvor meget jeres børn kan lære i skolen - i alle fag.

 Til toppen

17. Konfirmationsforberedelsen i Smørum, hvordan er den struktureret?

Præsterne i Smørum underviser hver anden uge fra skoleårets start til konfirmationen. Der kan undervises tirsdage fra 14.30 - 16.00 og torsdage fra 14.00-15.30. Der tildeles herudover 2 hele dage til konfirmationsforberedelse. Mandag efter efterårsferien og mandag efter vinterferien.

 Til toppen

18. Lektier! Er der lektier eller er der ikke lektier?

Ja der er lektier selvom skoledagen er blevet længere. Hvis ikke man i timerne bliver færdig med at lave lektierne, ej heller ved deltagelse i OPV - så er der mulighed for at fortsætte hjemme. Vi skal her finde vores ben at gå på sammen, men 20 min. daglig læsning (frilæsning) er hyggeligt, overkommeligt og meget vigtigt for vores muligheder for at nå langt i samtlige fag. Men en ny og gældende lektie for alle elever er, at vi kræver af vores elever at de informerer og inddrager jer som forældre i skoledagen og i hvad de har lært. Gerne krydret med en "forholden sig til" dagsaktuelle nyheder og jeres holdning som forældre til disse. - Der er mulighed for at få hjælp til at færdiggøre lektier i OPV. - Der er mulighed for at justere på mængde eller sværhedsgrad af lektier ved at tale med læreren. Der bør her indgå en dialog om, hvorfor man ikke kan nå lektierne.

 Til toppen

19. OPV, hvad er det?

Faglig fordybelse og OPV (opgavevejledning) tidligere lektiehjælp ligger i den understøttende undervisning og varetages i overvejende grad af lærere. Der lægges op til, at lærere og pædagoger på den enkelte årgang finder frem til den model, der giver mest mening i forhold til det øvrige arbejde med børnene. Der er 2 til 3 timer til OPV om ugen, afhængigt af klassetrin. Det er indtil førstkommende folketingsvalg frivilligt, om man som elev deltager i disse timer, men som skole vil vi kraftigt anbefale at I bakker op om muligheden, inden OPV bliver obligatorisk Så længe at OPV er frivilligt skal det placeres sidst på dagen, således at de børn og unge, der ikke skal deltag kan gå på SFO eller hjem.

 Til toppen

20. Sociale tiltag på skolen om aftenen, kan vi lave dem stadig?

Det er ikke vores mening, at skulle besværliggøre brug af skolen til trivselsfremmende/sociale aktiviteter om aftenen. Den første udmelding til personalet har været at være tilbageholdende med at give tilsagn til disse ting. Distriktsskole Smørum, og skolerne i Egedal i øvrigt er i den situation at vi har tildelt en teknisk service medhjælper til hele distriktsskolen (opgaver på knap 50.000 etagemeter), der er altså ikke bemanding til at lukke skole af, sørge for låsning af skole etc. Vi tænker dog, at skolen netop skal være kulturcentrum lokalt, med maksimal inddragelse af forældre og elever, vi har blot endnu ikke fundet det pragmatiske svar på udfordringen.

 Til toppen

21. Sprogundervisning, hvad består ændringerne i, relateret til skolereformen?

Engelsk undervisningen rykkes frem til 1. klasse med 1 ugentlig lektion i 1. og 2. klasse, mens tysk og fransk rykkes frem til 5. klasse med 1 ugentlig lektion og til 6. klasse med 2 ugentlige lektioner. Engelsk er obligatorisk for alle fra 1.- 9. klasse, mens eleverne på Distriktsskole Smørum kan vælge mellem tysk og fransk. Skolen skal udbyde tysk og kan udbyde fransk, men hidtil har elevernes valg betydet, at vi har kunnet imødekomme ønsker om både tysk og fransk. Det vil også ville kunne lade sig gøre i 14/15. I praksis betyder det, at elever i nuværende 4., 5. og 6. klasse har valgt 2. fremmedsprog.

 Til toppen

22. Svømning, er det helt glemt i forhold til idræt og bevægelse og den nye reform?

Nej tværtimod, Distriktsskole Smørum har opnormeret indsatsen i svømmeundervisningen sikkerhedsmæssigt og fagligt pædagogisk. Fremover er der afsat to medarbejdere mod tidligere en, til afvikling af svømmeundervisningen. En fast og gennemgående livredder i svømmehallen og elevernes egen svømmelærer.

 Til toppen

23. Telefonisk kontakt?

Skolen har et overordnet telefonnummer: 72 59 90 00. Du kan ikke ringe til den enkelte lærer, men du kan skrive en mail og bede om at blive ringet af den enkelte medarbejder.

Til toppen


24. Wuxi, Kina samarbejdsaftalen, hvad går det ud på?

samarbejdsaftale med Guangqin Junior Middle School om samarbejde på elev og medarbejderplan. Vi går langsomt frem, og begynder med at enkelte klassers elever, deres lærere og pædagoger omkring klasserne kommunikerer online med elever på skolen. Vi planlægger at sende 3 - 4 lærere til besøg på skolen og deltagelse i Wuxi Learning Expo i løbet af efteråret. På Learning Expo, som er en stor uddannelse messe i Wuxi, Kina deltager Distriktsskole Smørum med 4 lærere, der forestår en workshop for kinesiske lærere, i anvendelse af digitale medier i undervisningen med henblik på at lave levende film.

 Til toppen

 
 
Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

soeagerskolen@egekom.dk

Daglig pædagogisk leder:

Charlotte Brandt

Se på kort

Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

balsmoseskolen@egekom.dk

Daglig pædagogisk leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

boesagerskolen@egekom.dk

Konst. daglig pædagogisk leder:

Morten Grundt Bambara

Se på kort